Strona: Konsorcjanci Politechniki Rzeszowskiej w ramach projektu / Portal Ochrony Danych Osobowych

Konsorcjanci Politechniki Rzeszowskiej w ramach projektu

Klauzula informacyjna RODO dla reprezentantów, pracowników i współpracowników konsorcjantów Politechniki Rzeszowskiej, w ramach realizacji projektu

 1. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. 17 865 1100, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod numerem telefonu 17 865 1775 lub poprzez e-mail: iod@prz.edu.pl.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c, e, f RODO, tj.
 • konieczność dysponowania danymi osobowymi, przez okres poprzedzający zawarcie Umowy (dla potrzeb złożenia oferty/negocjacji) oraz przez okres wykonywania Umowy (złożenia podpisu przez reprezentantów Konsorcjantów), oraz dla potrzeb jej realizacji, rozliczenia Projektu, koordynacji przez osoby fizyczne wskazane do kontaktów roboczych przez Konsorcjantów;
 • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych; z obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, polegającego w szczególności na prowadzeniu działalności naukowej, świadczeniu usług badawczych oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki (art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce);
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes administratora.
 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym do podjęcia działań przed zawarciem Umowy (złożenia oferty/negocjacji) i jej wykonywania (złożenia podpisu przez reprezentantów stron) oraz zapewnienia jej właściwej realizacji przez osoby fizyczne wskazane w treści umowy do kontaktów roboczych, dla potrzeb jej koordynacji i rozliczenia Projektu. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.
 2. Konsorcjanci udostępnili Politechnice Rzeszowskiej dane osobowe reprezentantów, pracowników/współpracowników – wskazane w treści umowy lub inne dane kontaktowe niezbędne do jej realizacji, koordynacji i rozliczenia Projektu, w szczególności: imię i nazwisko, e-mail służbowy, nr telefonu służbowy, stopień/tytuł naukowy, funkcja/stanowisko i miejsce pracy.
 3. Dane osobowe mogą również zostać pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jeżeli dobrowolnie udostępni Pani/Pan dane osobowe politechnice Rzeszowskiej, w ramach współpracy na podstawie umowy.
 4. Pani/Pana dane Administrator może przekazywać organom lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską na podstawie prawa pocztowego.
 5. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych podmiotom zewnętrznym działającym na zlecenie Administratora, np. podmiotowi świadczącemu usługi IT w zakresie rozwoju, serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych, a także innym podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie niezbędnym oraz w celu zgodnym z realizacją niniejszej umowy.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udokumentowania czynności z Pani/Pana udziałem, w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy i jej wykonywania, a następnie przechowywane przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych, z umowy o dofinansowanie projektu, a w przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, a następnie przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów dla wykonywania obowiązków archiwizacyjnych – w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa. Prawo do usunięcia nie przysługuje, w szczególności gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa lub wykonania zadania publicznego.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego podmiotu poprzez złożenie wniosku o przeniesienie danych do Administratora. Jednakże prawo to przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, czyli w formie elektronicznej, na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody.
 10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 11. Przetwarzając Pani/Pana dane Administrator nie stosuje podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym „profilowania” danych, o którym mowa w art. 4 pkt 4 RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję