Strona: Konsorcjanci / Portal Ochrony Danych Osobowych

Konsorcjanci

Klauzula informacyjna RODO dla reprezentantów, pracowników i współpracowników konsorcjantów Politechniki Rzeszowskiej, w ramach realizacji projektu

 1. Administrator danych osobowych: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. 17 865 1100, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 17 865 1775, e-mail: iod@prz.edu.pl.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c, e, f RODO, tj.:
 • konieczność dysponowania danymi osobowymi, przez okres poprzedzający zawarcie Umowy (dla potrzeb złożenia oferty/negocjacji) oraz przez okres wykonywania Umowy (złożenia podpisu przez reprezentantów Konsorcjantów), oraz dla potrzeb jej realizacji, rozliczenia Projektu, koordynacji przez osoby fizyczne wskazane do kontaktów roboczych przez Konsorcjantów;
 • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych, z obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, polegającego w szczególności na prowadzeniu działalności naukowej, świadczeniu usług badawczych oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki (art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce);
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes administratora.
 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym do podjęcia działań przed zawarciem Umowy (złożenia oferty/negocjacji) i jej wykonywania (złożenia podpisu przez reprezentantów stron) oraz zapewnienia jej właściwej realizacji przez osoby fizyczne wskazane w treści umowy do kontaktów roboczych, dla potrzeb jej koordynacji i rozliczenia Projektu. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.
 2. Konsorcjanci udostępnili Politechnice Rzeszowskiej dane osobowe reprezentantów, pracowników/współpracowników – wskazane w treści Umowy, lub inne dane kontaktowe niezbędne do jej realizacji, koordynacji i rozliczenia Projektu, w szczególności: imię i nazwisko, e-mail służbowy, nr telefonu służbowy, stopień/tytuł naukowy, funkcja/stanowisko i miejsce pracy.
 3. Dane osobowe mogą również zostać pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jeżeli dobrowolnie udostępni dane osobowe  Politechnice Rzeszowskiej, w ramach współpracy na podstawie Umowy.
 4. Administrator może przekazywać dane osobowe organom lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską na podstawie prawa pocztowego.
 5. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom zewnętrznym działającym na zlecenie Administratora, np. podmiotowi świadczącemu usługi IT w zakresie rozwoju, serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych, a także innym podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie niezbędnym oraz w celu zgodnym z realizacją Umowy.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udokumentowania czynności w związku z podjęciem działań przed zawarciem Umowy i jej wykonywania, a następnie przechowywane przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych, z umowy o dofinansowanie projektu, a w przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji Umowy, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, a następnie przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów dla wykonywania obowiązków archiwizacyjnych – w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później.
 7. Przysługujące prawa: prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, o ile pozwalają na to przepisy obowiązującego prawa.
 8. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Dane osobowe przetwarzane przez Politechnikę Rzeszowską  nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję