Strona: Studenci i doktoranci / Portal Ochrony Danych Osobowych

Studenci i doktoranci

Klauzula informacyjna dla studentów studiów wyższych, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników kursów i szkoleń

 1. Administrator danych osobowych: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 17 865 1775, e-mail: iod@prz.edu.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach dydaktycznych oraz organizacyjnych Uczelni, niezbędnych do prawidłowej realizacji oraz dokumentacji procesu kształcenia (przeprowadzanego w trybie stacjonarnym oraz zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej), w tym także do celów statutowych, archiwalnych i statystycznych, na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w zakresie kształcenia realizowanego na podstawie zawartej z Politechniką Rzeszowską umowy (np. dotyczącej praktyk);
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w związku z realizacją zadań określonych w:
   • ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz jej aktach wykonawczych;
   • Statucie Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza;
   • innych aktach prawnych (unijnych, krajowych oraz wewnętrznych Uczelni) regulujących proces kształcenia oraz zadania uczelni w tym zakresie;
  • art. 6 ust. 1 lit. e RODO – w związku z utrwalaniem (rejestrowaniem) zajęć, przebiegu zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia oraz egzaminów dyplomowych, realizowanych poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację.
 4. Politechnika Rzeszowska może w trakcie realizacji procesu kształcenia przetwarzać Państwa dane osobowe w celach związanych z wykonywaniem zadań Uczelni, w tym m.in. w celu zakwaterowania w domu studenckim, przyznawania świadczeń socjalnych, czy udostępniania zasobów bibliotecznych. W tym przypadku podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 5. Uczelnia może przetwarzać dane osobowe także na podstawie zgody wyrażonej wprost lub poprzez jednoznaczne działanie potwierdzające (np. wypełnienie i przesłanie stosownego formularza). W tym przypadku podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom działającym na zlecenie Administratora, np. podmiotowi świadczącemu usługi prawne, usługi pocztowe w tym kurierskie, bądź usługi IT w zakresie rozwoju, serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych.
 1. Dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim, ani organizacji międzynarodowej. Sytuacja taka może mieć miejsce wyłącznie w przypadku wynikającym z inicjatywy studentów (np. poprzez uczestnictwo w międzynarodowym programie wymiany studentów lub poprzez przystąpienie do egzaminu realizowanego przez zagraniczną jednostkę certyfikującą).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów lub do czasu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a po tym okresie przechowywane przez okres wymagany przez przepisy obowiązującego prawa.
 3. Przysługujące prawa:
  • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,

  o ile pozwalają na to przepisy obowiązującego prawa.

 4. Posiadasz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję