Strona: Osoby kształcone w Uczelni (studenci, doktoranci, itp.) / Portal Ochrony Danych Osobowych

Osoby kształcone w Uczelni (studenci, doktoranci, itp.)

Klauzula informacyjna dla osób kształconych w Uczelni (studenci studiów wyższych, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych, uczestnicy kursów i szkoleń)

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 11 00, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod numerem telefonu +48 17 865 1775 lub pisząc na adres e-mail: iod@prz.edu.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach dydaktycznych oraz organizacyjnych Uczelni, niezbędnych do prawidłowej realizacji oraz dokumentacji procesu kształcenia (przeprowadzanego w trybie stacjonarnym oraz zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej), w tym także do celów statutowych, archiwalnych i statystycznych, na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w zakresie kształcenia realizowanego na podstawie zawartej z Politechniką Rzeszowską umowy (np. dotyczącej praktyk);
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w związku z realizacją zadań określonych w:
   • ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz jej aktach wykonawczych;
   • Statucie Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza uchwalonego Uchwałą Nr 49/2019 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 27 czerwca 2019 r.;
   • innych aktach prawnych (unijnych, krajowych oraz wewnętrznych Uczelni) regulujących proces kształcenia oraz zadania uczelni w tym zakresie;
  • art. 6 ust. 1 lit. e RODO – w związku z utrwalaniem (rejestrowaniem) zajęć, przebiegu zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia oraz egzaminów dyplomowych, realizowanych poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację;
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w zakresie monitoringu wizyjnego, monitoringu systemów informatycznych, stosowania systemu kontroli dostępu, przesyłania informacji o wydarzeniach związanych z działalnością Uczelni oraz realizowanym kierunkiem kształcenia, dochodzenia/obrony praw lub roszczeń.
 4. Politechnika Rzeszowska z Państwa inicjatywy (wyrażonej np. poprzez wypełnienie i przesłanie wniosku) może w trakcie realizacji procesu kształcenia przetwarzać Państwa dane osobowe w celach związanych z wykonywaniem zadań Uczelni, w tym m.in. w celu zakwaterowania w domu studenckim, przyznawania świadczeń socjalnych, czy udostępniania zasobów bibliotecznych. W tym przypadku podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 5. Uczelnia może przetwarzać Państwa dane osobowe także na podstawie zgody wyrażonej przez Państwa wprost lub poprzez jednoznaczne działanie potwierdzające (np. wypełnienie i przesłanie stosownego formularza). W tym przypadku podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 6. Politechnika Rzeszowska dba o prywatność osób kształconych, w związku z czym zbiera minimalny zakres danych, niezbędny do prawidłowej organizacji i realizacji procesu kształcenia. Podanie danych osobowych:
  • wskazanych w umowach zawieranych z Uczelnią, jest wymogiem umownym niezbędnym do jej zawarcia i realizacji;
  • wskazanych w aktach prawnych, o których mowa w pkt 3, jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa;
  • w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowej realizacji procesu kształcenia na Politechnice Rzeszowskiej.

Odmowa podania danych jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji procesu kształcenia na naszej Uczelni.

 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Ministerstwo Edukacji i Nauki w związku z nałożonym na uczelnie obowiązkiem realizacji sprawozdawczości danych do systemu POL-on. W określonych przypadkach odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być także organy podatkowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (np. w przypadku zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia społecznego), a także inne podmioty jeśli obowiązek przekazania Państwa danych osobowych przez Uczelnię wynika wprost z obowiązujących przepisów prawa lub odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim, ani organizacji międzynarodowej. Sytuacja taka może mieć miejsce wyłącznie w przypadku wynikającym z Państwa inicjatywy (np. poprzez uczestnictwo w międzynarodowym programie wymiany studentów lub poprzez przystąpienie do egzaminu realizowanego przez zagraniczną jednostkę certyfikującą) oraz za Państwa wiedzą, o czym zostaną Państwo każdorazowo poinformowani.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu przetwarzania lub do czasu odwołania zgody, stanowiącej podstawę tego przetwarzania bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a po tym okresie przechowywane dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla dochodzenia/obrony praw lub roszczeń z nimi związanych, a następnie przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów dla wykonywania obowiązków archiwizacyjnych – w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później. Po upływie okresu przechowywania dane te będą nieodwracalnie anonimizowane.
 1. Administrator może powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych podmiotom zewnętrznym działającym na zlecenie Administratora, np. podmiotom dostarczającym oprogramowanie dla szkół wyższych do nauczania zdalnego, podmiotom realizującym w naszym imieniu wybrane elementy procesu kształcenia, a także podmiotom świadczącym usługi IT w zakresie rozwoju, serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych.
 2. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
 3. W przypadku gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda lub realizacja umowy, a proces przetwarzania odbywa się w sposób zautomatyzowany, posiadają Państwo prawo do przenoszenia swoich danych do innego podmiotu. Prawo to jest realizowane poprzez złożenie wniosku o przeniesienie.
 4. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem (z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa). Wycofania zgody można dokonać poprzez wysłanie pisemnego żądania na adres korespondencyjny Administratora lub na adres poczty elektronicznej wskazany w klauzuli zgody.

Wycofanie zgody na przetwarzanie Państwa danych będzie skutkowało brakiem możliwości świadczenia przez Politechnikę Rzeszowską na rzecz Państwa usługi lub realizacji zadania, którego zgoda dotyczy.

 1. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia), jeżeli uważają Państwo, że Administrator przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

W Polsce funkcję organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

W sytuacjach wymagających poddanie Państwa danych osobowych zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, zostaną o tym Państwo każdorazowo powiadomieni.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję