Strona: Zakład pracy przyjmujący studenta w celu odbycia praktyki zawodowej / Portal Ochrony Danych Osobowych

Zakład pracy przyjmujący studenta w celu odbycia praktyki zawodowej

Klauzula informacyjna RODO dla reprezentantów, pracowników i współpracowników zakładów pracy przyjmujących studentów Politechniki Rzeszowskiej w celu odbycia praktyki zawodowej

 1. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. 17 865 1100, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl 
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod numerem tel. 17 865 1775 lub poprzez e-mail: iod@prz.edu.pl
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c, e, f RODO, tj.:
  • konieczność dysponowania danymi osobowymi, przez okres poprzedzający zawarcie Umowy (dla potrzeb negocjacji treści Umowy) oraz przez okres wykonywania Umowy (dla złożenia podpisu przez strony Umowy) oraz dla potrzeb jej realizacji, koordynacji przez osoby fizyczne wskazane do kontaktów roboczych, będące pracownikami lub osobami współpracującymi z zakładem pracy;
  • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  • wykonanie zadania publicznego uczelni, tj. prowadzenie kształcenia na studiach oraz prowadzenie działalności naukowej, świadczenie usług badawczych oraz transfer wiedzy i technologii do gospodarki, wynikającego z art. 11 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes administratora.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. 
 5. Zakład pracy udostępnił Politechnice Rzeszowskiej dane osobowe reprezentantów, pracowników/współpracowników – wskazane w treści umowy lub inne dane kontaktowe niezbędne do jej realizacji, koordynacji, w szczególności: imię i nazwisko, e-mail służbowy, nr telefonu służbowy.
 6. Dane osobowe mogą również zostać pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jeżeli dobrowolnie udostępni ona swoje dane osobowe Politechnice Rzeszowskiej, w ramach współpracy na podstawie Umowy.
 7. Administrator może przekazywać dane organom lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską na podstawie prawa pocztowego.
 8. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych podmiotom zewnętrznym działającym na zlecenie Administratora, np. podmiotowi świadczącemu usługi IT w zakresie rozwoju, serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych, a także innym podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie niezbędnym oraz w celu zgodnym z realizacją niniejszej umowy.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udokumentowania czynności z Pani/Pana udziałem, w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy i jej wykonywania, a w przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, a następnie przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów dla wykonywania obowiązków archiwizacyjnych – w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa. Prawo do usunięcia nie przysługuje, w szczególności gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa lub wykonania zadania publicznego.
 11. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 12. Przetwarzając Pani/Pana dane Administrator nie stosuje podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym „profilowania” danych, o którym mowa w art. 4 pkt 4 RODO.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję