Strona: Praktyki / Portal Ochrony Danych Osobowych

Praktyki

Klauzula informacyjna RODO dla reprezentantów, pracowników i współpracowników zakładów pracy przyjmujących studentów Politechniki Rzeszowskiej w celu odbycia praktyki zawodowej

Administrator danych osobowych: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl.

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 17 865 1775, e-mail: iod@prz.edu.pl.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c, e, f RODO, tj.:
  • konieczność dysponowania danymi osobowymi, przez okres poprzedzający zawarcie Umowy (dla potrzeb negocjacji treści Umowy) oraz przez okres wykonywania Umowy (dla złożenia podpisu przez strony Umowy) oraz dla potrzeb jej realizacji, koordynacji przez osoby fizyczne wskazane do kontaktów roboczych, będące pracownikami lub osobami współpracującymi z zakładem pracy;
  • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  • wykonanie zadania publicznego uczelni, tj. prowadzenie kształcenia na studiach oraz prowadzenie działalności naukowej, świadczenie usług badawczych oraz transfer wiedzy i technologii do gospodarki, wynikającego z art. 11 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes administratora.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. 
 4. Zakład pracy udostępnił Politechnice Rzeszowskiej dane osobowe reprezentantów, pracowników/współpracowników – wskazane w treści umowy lub inne dane kontaktowe niezbędne do jej realizacji, koordynacji, w szczególności: imię i nazwisko, e-mail służbowy, nr telefonu służbowy.
 5. Dane osobowe mogą również zostać pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jeżeli dobrowolnie udostępni ona swoje dane osobowe Politechnice Rzeszowskiej, w ramach współpracy na podstawie Umowy.
 6. Administrator może przekazywać dane organom lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską na podstawie prawa pocztowego.
 7. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom zewnętrznym działającym na zlecenie Administratora, np. podmiotowi świadczącemu usługi IT, usługi pocztowe lub kurierskie, usługi prawne,, a także innym podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie niezbędnym oraz w celu zgodnym z realizacją umowy.
 8. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udokumentowania czynności w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy i jej wykonywania, a w przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, a następnie przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów dla wykonywania obowiązków archiwizacyjnych – w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później.
 9. Przysługujące prawa: prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, o ile pozwalają na to przepisy obowiązującego prawa.
 10. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Dane osobowe przetwarzane przez Politechnikę Rzeszowską  nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję