Strona: ZFŚS / Portal Ochrony Danych Osobowych

ZFŚS

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z ZFŚS

 1. Administrator danych osobowych: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 17 865 1775, e-mail: iod@prz.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o przyznanie ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), a w przypadku wniosku rozpatrzonego pozytywnie, także w celu realizacji i rozliczania ww. świadczeń socjalnych, jak również weryfikacji ich prawidłowości, a także dla celów statutowych, statystycznych i archiwalnych oraz kontrolnych w związku z wypełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, mając na uwadze realizację zadań ZFŚS.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w związku z art. 6 ust. 1 lit c, oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO oraz w związku z art. 144 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce , a także Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Politechniki Rzeszowskiej, jak również z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 5. W uzasadnionych przypadkach Pani/Pana dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną praw lub roszczeń, na podstawie art. 6 art.1 lit. f.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości złożenia wniosku i korzystania ze świadczeń ZFŚS.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty realizujące usługę bądź dostawę towaru w ramach udzielenia dofinansowania do świadczeń socjalnych określonych w Regulaminie ZFŚS, właściwe organy podatkowe, a także inni odbiorcy w przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim ani organizacji międzynarodowej.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres procedowania w sprawie przyznania ulgowej usługi i świadczenia lub dopłaty z ZFŚS, a w przypadku wniosku rozpatrzonego pozytywnie, także  przez okres realizacji przedmiotowych świadczeń – do osiągnięcia celu przetwarzania, a po tym okresie przechowywane przez okres dochodzenia/obrony praw lub roszczeń z nimi związanych czy też wykazania zgodności przyznanego świadczenia z przepisami w przypadku kontroli organów państwowych, a następnie przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów dla wykonywania obowiązków archiwizacyjnych, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później. Po upływie okresu przechowywania dane te będą nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
 11. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych podmiotom zewnętrznym działającym na zlecenie Administratora, np. podmiotowi świadczącemu usługi IT, usługi pocztowe lub kurierskie, usługi prawne.
 12. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 13. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję