Strona: Byli pracownicy / Portal Ochrony Danych Osobowych

Byli pracownicy

Klauzula informacyjna dla byłych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub mianowania

 1. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. 17 865 1100, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod numerem telefonu +48 17 865 1775 lub pisząc na adres e-mail: iod@prz.edu.pl.
 3. Państwa dane są przetwarzane w celu:
  • zrealizowania obowiązków Administratora jako pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z zatrudnieniem, a także dla zrealizowania obowiązków Administratora jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy i płatnika składek ZUS – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c1 RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b2 i h3 RODO,
  • w uzasadnionych przypadkach – dochodzenia/obrony praw lub roszczeń, na podstawie art. 6 art.1 lit. f 4 RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f 5
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa pracy, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą właściwe organy podatkowe oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Odbiorcami mogą być również inne podmioty, jeśli Administrator będzie zobowiązany do przekazania im Państwa danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim, ani organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator może powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych podmiotom zewnętrznym działającym na zlecenie Administratora, np. podmiotowi świadczącemu usługi IT w zakresie rozwoju, serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych.
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania obowiązków Administratora jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy oraz płatnika składek ZUS, a następnie będą przechowywane przez Administratora przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa w zakresie archiwizacji dokumentacji pracowniczej, podatkowej i ubezpieczeniowej. W przypadku danych osobowych podanych fakultatywnie (których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody), dane te będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
 9. W zakresie przewidzianym przepisami prawa (art. 15-21 RODO) przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, poprzez wysłanie pisemnego wniosku na adres korespondencyjny Administratora, lub na adres poczty elektronicznej kancelaria@prz.edu.pl.
 10. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem (z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa). Wycofania zgody można dokonać poprzez wysłanie pisemnego żądania na adres korespondencyjny Administratora, lub na adres poczty elektronicznej kancelaria@prz.edu.pl.
 11. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
 12. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

2 Art. 9 ust. 2 lit. b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;

Art. 9 ust. 2 lit. h RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego  na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3;

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Art. 9 ust. 2 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy;

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję